Лого

                              https://portal.nbrm.mk

 
 
 
 
Апликација 185. eBank-Електронско банкарство за државни институции
 
 
Апликација 192. Статистички податоци - КИПО 2
 
 
Апликација 200.1. Електронска достава на обрасци за надворешен долг и надворешни побарувања
 
 
Апликација 216. Декаден извештај за промет реализиран од менувачко работење
 
 
Апликација 233. ОБРАЗЕЦ ОФИ1 - Останати небанкарски Финансиски Институции
 
 
Апликација 240. Образец МИ - месечно известување за состојбите и прометот на девизните сметки во странство и евидентните сметки
 
 
Апликација 247. Анкета за очекувањата на пазарните учесници
 
 
Апликација 256. е-ВХВ – Електронски прием на податоци за хартии од вредност
 
 
Апликација 261. Апликација за преземање на податоци од ЦДХВ
 
 
Апликација 292. Даночни Обврзници
 
 
Апликација 301. Електронско известување во Дирекција за статистика
 
 
 
   Забелешки:
   1. Упатство за инсталација и локални подесувања кај клиентите за работа со апликации од НБРСМ
   2. За да ја избегнете пораката "certificate was not issued by a trusted certificate authority" преземете го root сертификатот од тука и тука новиот
   3. NBRNMSignCom - Инсталација на НБРСМ компонента за потпишување
   4. Техничка поддршка на телефон 02/3108555 (од 9:00 до 16:00) часот преку Центарот за ИТ услуги