Лого

                              https://portal.nbrm.mk

 
 
 
 
Апликација 185. eBank-Електронско банкарство за државни институции
 
 
Апликација 192. Статистички податоци - КИПО 2
 
 
Апликација 200.1. Електронска достава на обрасци за надворешен долг и надворешни побарувања
 
 
Апликација 216. Декаден извештај за промет реализиран од менувачко работење
 
 
Апликација 233. ОБРАЗЕЦ ОФИ1 - Останати небанкарски Финансиски Институции
 
 
Апликација 239.1. Електронски прием на податоци за директни инвестиции
 
 
Апликација 240. Образец МИ - месечно известување за состојбите и прометот на девизните сметки во странство и евидентните сметки
 
 
Апликација 247. Анкета за очекувањата на пазарните учесници
 
 
Апликација 256. е-ВХВ – Електронски прием на податоци за хартии од вредност
 
 
Апликација 261. Апликација за преземање на податоци од ЦДХВ
 
 
Апликација 292. Даночни Обврзници
 
 
Апликација 301. Електронско известување во Дирекција за статистика
 
 
Апликација 327. Портал за колаборација на финансиски регулатори (ФинТе)
 
 
Апликација 330. Вонтеренско известување од платежните институции и институциите за издавање на електронски пари
 
 
 
   Забелешки:
   1. Упатство за инсталација и локални подесувања кај клиентите за работа со апликации од НБРСМ
   2. За да ја избегнете пораката "certificate was not issued by a trusted certificate authority" преземете го root сертификатот од тука и тука новиот
   3. NBRNMSignCom - Инсталација на НБРСМ компонента за потпишување
   4. Техничка поддршка на телефон 02/3108555 (од 9:00 до 16:00) часот преку Центарот за ИТ услуги